อันดับ   USERNAME LEVEL
1 IWBXXX3446
LV 109
GRANDMASTER
2 IWBXXX3265
LV 91
MASTER III
3 IWBXXX8891
LV 110
MASTER I
4 IWBXXX4869
LV 101
MASTER I
5 IWBXXX4479
LV 82
ELITE II
6 IWBXXX4115
LV 133
ELITE II
7 IWBXXX5853
LV 91
ELITE I
8 IWBXXX9987
LV 104
ELITE I
9 IWBXXX5797
LV 103
DIAMOND II
10 IWBXXX1262
LV 83
DIAMOND I
11 IWBXXX5514
LV 75
DIAMOND I
12 IWBXXX8994
LV 86
DIAMOND I
13 IWBXXX0804
LV 92
DIAMOND I
14 IWBXXX5122
LV 70
DIAMOND I
15 IWBXXX4191
LV 104
PLATINUM III
16 IWBXXX7037
LV 94
PLATINUM III
17 IWBXXX0275
LV 100
PLATINUM III
18 IWBXXX7415
LV 68
PLATINUM II
19 IWBXXX9513
LV 75
PLATINUM II
20 IWBXXX5760
LV 66
PLATINUM II
21 IWBXXX2180
LV 57
PLATINUM II
22 IWBXXX8085
LV 77
PLATINUM I
23 IWBXXX1999
LV 129
PLATINUM I
24 IWBXXX9586
LV 89
PLATINUM I
25 IWBXXX3715
LV 77
PLATINUM I
26 IWBXXX1414
LV 111
PLATINUM I
27 IWBXXX8497
LV 93
PLATINUM I
28 IWBXXX1240
LV 79
PLATINUM I
29 IWBXXX8189
LV 69
GOLD III
30 IWBXXX9465
LV 127
GOLD III
31 IWBXXX5192
LV 69
GOLD III
32 IWBXXX1099
LV 81
GOLD III
33 IWBXXX1511
LV 109
GOLD III
34 IWBXXX2326
LV 138
GOLD III
35 IWBXXX6582
LV 78
GOLD III
36 IWBXXX4274
LV 97
GOLD III
37 IWBXXX6951
LV 87
GOLD III
38 IWBXXX1171
LV 83
GOLD III
39 IWBXXX8996
LV 87
GOLD III
40 IWBXXX0505
LV 134
GOLD II
41 IWBXXX84400
LV 76
GOLD II
42 IWBXXX8938
LV 84
GOLD II
43 IWBXXX1535
LV 79
GOLD II
44 IWBXXX1458
LV 61
GOLD II
45 IWBXXX1847
LV 83
GOLD II
46 IWBXXX7412
LV 77
GOLD II
47 IWBXXX4821
LV 93
GOLD II
48 IWBXXX1080
LV 44
GOLD I
49 IWBXXX1870
LV 61
GOLD I
50 IWBXXX7449
LV 61
GOLD I
51 IWBXXX9408
LV 62
GOLD I
52 IWBXXX9715
LV 70
GOLD I
53 IWBXXX0412
LV 60
GOLD I
54 IWBXXX3830
LV 67
GOLD I
55 IWBXXX5686
LV 86
GOLD I
56 IWBXXX6787
LV 63
GOLD I
57 IWBXXX4847
LV 91
GOLD I
58 IWBXXX3792
LV 80
GOLD I
59 IWBXXX9519
LV 83
GOLD I
60 IWBXXX4048
LV 74
GOLD I
61 IWBXXX7149
LV 89
GOLD I
62 IWBXXX1661
LV 69
GOLD I
63 IWBXXX5639
LV 73
GOLD I
64 IWBXXX0433
LV 111
GOLD I
65 IWBXXX9990
LV 76
GOLD I
66 IWBXXX8738
LV 95
GOLD I
67 IWBXXX6318
LV 72
GOLD I
68 IWBXXX4947
LV 38
GOLD I
69 IWBXXX2978
LV 73
GOLD I
70 IWBXXX8204
LV 68
GOLD I
71 IWBXXX3446
LV 64
SILVER III
72 IWBXXX1984
LV 60
SILVER III
73 IWBXXX6372
LV 44
SILVER III
74 IWBXXX2736
LV 99
SILVER III
75 IWBXXX6658
LV 84
SILVER III
76 IWBXXX3231
LV 100
SILVER III
77 IWBXXX1348
LV 95
SILVER III
78 IWBXXX5326
LV 88
SILVER III
79 IWBXXX5611
LV 80
SILVER III
80 IWBXXX2839
LV 57
SILVER III
81 IWBXXX7269
LV 83
SILVER III
82 IWBXXX9091
LV 92
SILVER III
83 IWBXXX9540
LV 56
SILVER III
84 IWBXXX5737
LV 69
SILVER III
85 IWBXXX5361
LV 77
SILVER III
86 IWBXXX4354
LV 84
SILVER III
87 IWBXXX0707
LV 105
SILVER III
88 IWBXXX3465
LV 90
SILVER III
89 IWBXXX7248
LV 83
SILVER III
90 IWBXXX9988
LV 72
SILVER III
91 IWBXXX7889
LV 93
SILVER III
92 IWBXXX6129
LV 83
SILVER III
93 IWBXXX8784
LV 72
SILVER III
94 IWBXXX2269
LV 61
SILVER III
95 IWBXXX3285
LV 57
SILVER III
96 IWBXXX6759
LV 73
SILVER III
97 IWBXXX9878
LV 75
SILVER III
98 IWBXXX9640
LV 71
SILVER III
99 IWBXXX
LV 71
SILVER II
100 IWBXXX
LV 71
SILVER II